แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา (FM09-14)  
   คำชี้แจง

1. ผู้ให้ข้อมูลในแบบประเมินนี้ต้องเป็นพนักงานที่ปรึกษา (Job Supervisor) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทน
2. แบบประเมินผลนี้มีทั้งหมด 18 ข้อ โปรดให้ข้อมูลครบทุกข้อ เพื่อความสมบูรณ์ของการประเมินผล
3. โปรดให้คะแนนในช่อง  ในแต่ละหัวข้อการประเมิน ตามช่วงคะแนนที่กำหนด โดยที่ข้อ 1-2 มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-20 คะแนน และข้อ 3-18 มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 0-10 คะแนน และโปรดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. เมื่อประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ทางคณะจะใช้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือ Email ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการกรอกแบบประเมินในภายหลัง


     รายละเอียดการประเมิน
* ชื่อสถานประกอบการ :
* ชื่อ - นามสกุลผู้กรอกแบบประเมิน :
 
แผนก / ฝ่าย :
ตำแหน่ง :
* เบอร์โทรสำหรับติดต่อกลับ :
Email :
   
* ชื่อนักศึกษาที่ประเมิน :
v     แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
หัวข้อการประเมิน คะแนน หมายเหตุ
1. ปริมาณงาน (Quantity of work) :
ปริมาณงานที่ปฏิบัติสำเร็จตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้) โดยเทียบกับนักศึกษาทั่วไป
2. คุณภาพงาน (Quality of work) :
ทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร้อย มีความรอบคอบ ไม่เกิดปัญหาตามมา งานไม่ค้างคา ทำงานเสร็จตามเวลาที่กำหนด หรือก่อนเวลาที่กำหนด
3. ความรู้ความสามารถทางวิชาการ (Academic ability) :
นักศึกษามีความรู้ทางวิชาการพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ในระดับที่นักศึกษาจะปฏิบัติได้)
4. ความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์วิชาการ (Ability to learn and apply Knowledge) :
ความรวดเร็วในการเรียนรู้ เข้าใจข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการทำงาน ตลอดจนการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งาน
5. ความรู้ความชำนาญด้านการปฏิบัติงาน (Practical ability) :
เช่น การปฏิบัติงานภาคสนาม การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

6. วิจารณญาณและการตัดสินใจ (Judgement and decision making) :
ตัดสินใจได้ดี ถูกต้อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข้อมูลและปัญหาต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า สามารถไว้วางใจให้ตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
7.การจัดการและการวางแผน (Organization and Planning) :
8. ทักษาะการสื่อสาร (Communixcation skills) :
ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร การพูด การเขียน และการนำเสนอ (Presentation) สามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่าย เรียบร้อย ชัดเจน ถูกต้อง รัดกุม มีลำดับขั้นตอนที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความสับสนต่อการทำงาน รู้จักสอบถาม รู้จักชี้แจงผลการปฏิบัติงานและข้อขัดข้องให้ทราบ

9. การพัฒนาด้านภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ (Foreign language and cultural development) :
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การทำงานร่วมกับชาวต่างชาติ
10. ความเหมาะสมต่อตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย (Suitability for Job position) :
สามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบัติงานตาม Job position และ Job description ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม หรือ ตำแหน่งงานนี้มีความเหมาะสมกับนักศึกษาที่ได้รับการประเมินมากน้อยเพียงใด
11. ความรับผิดชอบและไว้วางใจได้ (Responsibility and dependability) :
ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงโดยคำนึงถึงเป้าหมายและความสำเร็จของงานเป็นหลัก ยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำงานอย่างมีเหตุผล สามารถปล่อยให้ทำงาน (กรณีงานประจำ) ได้โดยไม่ต้องควบคุมมากจนเกินไป ความจำเป็นในการตรวจสอบขั้นตอนและผลงานได้ตลอดเวลา สามารถไว้วางใจให้รับผิดชอบงานล่วงเวลา สามารถไว้วางใจได้แทบทุกสถานการณ์
12. ความสนใจ ความอุตสาหะในการทำงาน (Interest in work) :
ความสนใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความอุตสาหะ ความพยายาม ความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จ ความมานะบากบั่น ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหา
13. สามารถเริ่มงานได้ด้วยตนเอง (Initiative or self starter):
เมื่อได้รับคำชี้แนะ ก็สามารถเริ่มทำงานได้เอง โดยไม่ต้องรอคำสั่ง (กรณีงานประจำ) เสนอตัวเข้าช่วยงานแทบทุกอย่าง มาขอรับงานใหม่ๆไปทำไม่ปล่อยเวลาว่างให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์

14. การตอบสนองต่อการสั่งงาน (Response to supervision) :
ยินดีรับคำสั่ง คำแนะนำ คำวิจารณ์ ไม่แสดงความอึดอัดใจเมื่อได้รับคำติเตียนและวิจารณ์ มีความรวดเร็วในการปฏิบัติตามคำสั่ง มีการปรับตัวและปฏิบัติตามคำแนะนำ ข้อเสนอและคำวิจารณ์
15. บุคลิกภาพและการวางตัว (Personality) :
มีบุคลิกภาพและการวางตัวอย่างเหมาะสม เช่น ทัศนคติ วุฒิภาวะ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การแต่งกาย กิริยาวาจา การตรงต่อเวลา และอื่นๆ
16. มนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal skills) :
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานเป็นทีม สร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดี เป็นที่รักใครชอบพอของผู้ร่วมงาน เป็นผู้ช่วยที่ก่อให้เกิดความร่วมมือประสานงาน


17. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององค์กร (Discipline and adaptability to formal organization):
สนใจเรียนรู้และศึกษากฎระเบียบ นโยบายต่างๆ พร้อมกับปฏิบัติตามโดยเต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข้างาน-ลางาน) ปฏิบัติตามกฎรักษาความปลอดภัยในโรงงาน การควบคุมคุณภาพ 5 ส. และอื่นๆ

18. คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and morality) :
มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตใจสะอาด ไม่เห็นแก่ตัว เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือผู้อื่น
ส่วนข้อคิดเห็น
1. จุดเด่นของนักศึกษา (Strength) :
2. สิ่งที่ต้องปรับปรุง (Improvement) :
3. หากนักศึกษาผู้นี้สำเร็จการศึกษาแล้ว ทางสถานประกอบการจะรับเข้าทำงานหรือไม่ :


4. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม :